Het woord Deva betekend het Sankriet God of Godheid. In het Boedhisme en Hindoeïsme spelen Deva,s een belangrijke rol, zij geloven dat deze Deva,s bewuste spirituele wezens zijn die orde brengen in alles wat bestaat. Ze zijn o.a verantwoordelijk voor de evolutie van de natuur.                       De Britse schrijver William Blake ( 28 november 1557- 12 augustus 1827) vroeg in zijn gedicht over de tijger: welke onsterfelijke hand of oog kon jouw angstwekkende symmetrie smeden?  Het antwoord was: de Tijgerdeva.

Elke tijger heeft zijn eigen Deva.                                                                                                                                 Een hogere Deva controleert alle tijgers en een nog hogere deva alle katachtige. Een nog hogere Deva heerst over alle zoogdieren. In het plantenrijk staan Deva,s aan het hoofd van de bloemenelfjes andere plantengeesten. Deva,s ontwikkelen zich in de loop der tijd. Ze kunnen bijvoorbeeld als mineraalmolecuul worden opgenomen door een plantenwortel en wordt zo een deel van de plant. Uiteindelijk kan hij veranderen in een bladelfje of bloemenelfje. Deva,s staan aan het hoofd van alle kunsten en ambachten, gemeenschappen en naties, gebouwen steden, rivieren en bergen.                    

Een Deva kan uiteindelijk zelfs een aartsengel worden.                                                                                       Eind jaren zestig ontving Dorothy Maclean tijdens een meditatie instructies van planten deva,s.             Zij en haar medewerkers voerden de opdrachten uit en produceerden een wonderbaarlijke vruchtbare tuin. Over de hele wereld kwamen hoveniers kijken om dit met eigen ogen te kunnen zien, sindsdien zijn er overal planten deva,s. Planten deva,s zijn er trouwens altijd al geweest maar in onze moderne wereld waren zij bijna vergeten. Sjamanen en medicijnmannen zijn mensen die met deze geesten samenwerken. Vroeger werkten ook Heksen, wijze vrouwen en alchemisten met deva,s samen, maar zij werden vervolgd omdat men bang was voor de spirituele wereld.

Wat zijn deva’s?elementalen, Elfen, nimfen etc.                                                                                                 Er zijn vele namen, categorieën: elementalen, elfen, nimfen,sylphen, gnomen, kabouters, steen wezens, metaalwezen, de kristalwezens,reuzen, brownies, kobolden, salamanders..enz.. Klein, het kleinste atoom, heeft een toon en een bewustzijn, tot in de hoogste niveaus,  De Elohim,  De Heren/ Dames van de schepping, Planetair, Galactisch Universeel. tot “voor de troon van God. Je kunt ze zien als gedaante maar ook als energievorm. Ieder bewustzijn heeft een holografisch patroon, het past zich aan naar behoefte van de waarnemer, maar heeft ook zijn eigen originele vorm. 

Dat doen engelen en deva’s niet anders. Hoewel het lijkt af te hangen van de dimensie waarin zij zich begeven. Zoals wij mensen, toch in eerste instantie een menselijke gedaante hebben en voor de helderziende /voelende pas een energieveld zichtbaar/ voelbaar wordt.

Waarom zijn Deva’s zo belangrijk voor de mens?                                                                                                 Het uitgangspunt dat ik neem is een driedeling afkomstig uit de Joods Mystiek, de Levensboom.           Daar is een driedeling: De sferen van de vorm zitten links, de sferen van de geest zitten rechts en de opklimmende sferen van de mens in het midden. De Kabbala geeft een vorm of methode aan om de diverse aspecten in de schepping en in de menselijk geest meester te worden. Maar de meeste mystieke stromingen geven een weg aan om te bewandelen, deze is er slechts een voorbeeld van.

Het laat zich vertalen in: het Devarijk, het Mensenrijk en het Engelenrijk. Uiteindelijk komt alles samen in de bron. De mens dient de beide rijken in zich op te nemen en in evenwicht te brengen, dan wordt hij de verlichte mens: de Adam/Eva Kadmon. Het Engelenrijk inspireert de mens tot hogere gedachten en wijsheid, Het Devarijk zet alle gedachten van de mens in de vorm. Het is dus de mens, met zijn bewustzijn die de schepping vorm geeft (ongeacht of hij dat in wijsheid doet of niet).

In feite vindt de driedeling geheel in het bewustzijn van de mens plaats, want: uiteindelijk is alles weer één. Het helpt echter wel om de dingen eerst apart te bezien om ze zo te kunnen gaan onderzoeken. 

Het uitvinden van tijd (door de mens) is mijns inziens gedaan om oorzaak en gevolg NA elkaar te laten plaatsvinden, om ze zo uit elkaar te halen en apart te kunnen ervaren. Hetzelfde zal ongetwijfeld zijn gedaan met de diverse dimensies. (nb: Eigenlijk meten we geen lineaire tijd: maar de tijd om een afstand tussen 2 punten af te leggen in  een cyclus: de aarde die om zichzelf draait of om de zon en weer op hetzelfde punt terug komt, 1 dag, 1 jaar is 1 cyclus. Dat we 24 uur in een dag hebben, is een religieuze keuze, geen natuurkundige).

Historie                                                                                                                                                                         Ten tijden van Lemurië was de sluier nog dun, de mensheid nog één, het leven nog sterk verbonden met de natuur en het vrouwelijk principe dominant. Het mannelijk principe is zich gaan ontwikkelen in de Atlantis periode. De verbinding met de natuur werd minder.Kennis deed haar opgang, technologische experimenten werden veelvuldig gedaan. Kristal technologie, elektromagnetische energiebronnen en zelfs kwantumfysica werden ontwikkeld. De technologie liep vooruit op de wijsheid wat leidde tot veel miscreaties. En misbruik van bronnen. Ook wezens werden misbruikt, dieren en mensen, veel dieren uit de fabel wereld zin uit deze periode (centaurs, griffioenen en dergelijke).

De deva’s werden ook misbruikt.                                                                                                                         Indirect daar zij deze miscreaties dienden te manifesteren en zelfs ook direct. Vaak voor persoonlijke doeleinden. Hiermee werd de originele blauwdruk van de schepping veel schade aangedaan, tot op een punt dat dit niet verder meer werd toegestaan en alle verkeerd gebruikte energie terug geprojecteerd werd. Dit was de val van Atlantis (Er zijn vele boeken over geschreven). Het rijk stortte in, maar nog belangrijker, de mensheid viel drastisch terug in haar bewustzijn. De scheiding, de sluier , daardoor compleet. De verwarring ook. Zo begon de zoektocht van de mens opnieuw, langzaam, door vele , lange duisteren episode heen. Lerend nu, zonder de grote vermogens van weleer, leerde de mens door schade en schande wijsheid op te doen.

Karmische wetten zorgden ervoor dat de schade niet verder kon oplopen en diende als stevig stuurmechanisme om de mens het onderscheidingsvermogen te leren tussen goed en kwaad of beter: tussen harmonische liefdevolle scheppingen en disharmonische scheppingen.

 

Nu, en de nieuwe tijd.                                                                                                                                                   Nu zijn we weer zover dat karmische wetten weer kunnen overgaan naar de wetten van Liefde en Gratie. De wetten van Gratie kunnen sterker werkzaam worden naar mate men een bepaalde hoeveelheid karma heeft uitgewerkt en in welke mate men in gratie met de wereld kan leven. Vergeving is in deze zo belangrijk: jezelf en anderen.

Daar waar liefde en wijsheid overheersen, zijn wetten niet meer zo noodzakelijk, daar het hart doet wat het hoogste goed is voor het geheel (onvoorwaardelijke liefde, Christus bewustzijn).                         In plaats van moeten en plicht, wordt het mogen en handelen vanuit liefde en vreugde.

Het mannelijk en vrouwelijk principe zijn op weg naar een nieuw evenwicht, de dualiteit overstijgend, zijn zij geen tegenpolen meer maar juist aanvullend. De sluier wordt dun en de verbinding met andere rijken in andere dimensies sterker. Daardoor zullen de drie rijken geleidelijk aan weer gaan samenvloeien.

Het Engelenrijk is al een tijdje redelijk bekend bij de mensheid.                                                                       Het Devarijk wat minder maar treedt nu naar voren omdat het zich weer wil verenigen met de Mensheid. De mensheid wordt steeds krachtiger, zij begint de oude patronen van zich af te schudden, haar bewustzijn neemt  toe naarmate zij haar eigen lot weer in handen neemt. Het wordt daardoor steeds belangrijker dat wij harmonische creaties neerzetten. Het herstelen van de originele blauwdruk gaat hand in hand met de harmonie in onszelf. Hoe harmonische wijzelf zij: hoe harmonischer onze creaties.

Dit leidt ons terug naar de Bron en daarmee naar het nieuwe gouden tijdperk waar vrede, liefde schoonheid en gelukzaligheid de boventoon voeren.

Met de aarde in opgang, kunnen ook degenen die zich met de schepping van de aarde bezig gehouden weer een stap verder in hun evolutie. Alles is met alles verbonden. In dit Universum schuift daarmee iedereen weer een beetje opwaarts.

Er zijn 12 constellaties die medewerking hebben verleend aan de schepping van de aarde en ons hele zonnestelsel. Zij zijn hier nog steeds om ons te helpen. Wij zijn echter ook zij. Vele van ons hebben levens geleid op andere planeten eer dat zij geïncarneerd zijn op aarde. Medescheppers geweest die hun eigen schepping wensten te ervaren. U en ik dus (en de buren wellicht). Als we elkaar in dat licht konden bezien zou de wereld er wellicht heel anders uitzien.

Toch nog niet zover.                                                                                                                                                   Toch zijn we nog niet allemaal zover. We zijn vaak nog gekwetst, angstig en daarom nog niet volledig in ons liefdeskracht. Naast karma heb je nog persoonlijke of groeps- trauma´s. Deze trauma´s zijn  negatieve ervaringen uit het verleden en belemmeren je bewuste manifestatiekracht. Ze bevorderen echter je groei en levenswijsheid als je naar ze wilt kijken en transformeren. De hele levenswijsheid ligt wellicht juist daarin besloten. Weten wat jouw kwetsbaarheid is en dat nu liefdevol omarmen lost het trauma doorgaans op. Daar waar je iets doorleeft  en door voelt hebt, worden daden, zelfs misdaden, levenswijsheid en daardoor kwaliteiten. Geen schuld meer. We zijn groots en klein tegelijkertijd en het aanvaarden daarvan leidt tot het overstijgen hiervan, het loslaten van de gehechtheid aan drama. Hierdoor komen we weer meer in harmonie. Pas als de mensheid in harmonie is, zal de planeet het zijn.

Terug naar het Devarijk                                                                                                                                                 Hoe kom je weer in contact met de deva’s? Eigenlijk is het heel simpel, open je hart en laat deze wereld bij je binnen komen, speel dans en creëer met ze.! Zoals kinderen doen vol fantasie.

Toch zit er voor veel mensen iets in de weg. Laten we kijken naar wat er in de weg kan zitten.

Schuldgevoel, bijvoorbeeld. Onze daden uit het verleden die niet altijd in het hoogste licht stonden zijn we vaak gaan veroordelen, daaruit onstond een gevoel van schaamte. Schuldgevoel zorgt er voor dat we iets niet meer doen, we vermijden het, willen er vaak niet meer naar kijken, durven het ook niet en dit brengt een verdedigende houding met zich mee of een algehele passiviteit (ik kan hier niet meer aan doen..). De maatschappij het ons voor, de Christelijke kerk heeft het met succes 2000 jaar gedaan (mea culpa= ik ben schuldig). Dus zijn we schuldig en dus onwaardig etc…

Daar kunnen we nu vanaf komen door er WEL naar te kijken en gek genoeg is het dan vaak veel minder erg dan we aanvankelijk dachten. Door er aan te gaan werken en het toe te eigenen, verlicht je het, de zwaarte gaat er af, en kan het geleidelijk verdwijnen.

Daar komt Onschuld voor in de plaats (al heel gek dat we daar alleen een ontkennend woord voor hebben: geen schuld).

Kinderen zijn onschuldig, deva’s ook.                                                                                                                       De energie van schuld is zeer zwaar voor hen en net als angst (schuldgevoel is een vorm van angst) voor hen onverdraaglijk. Willen we de Deva’s in onszelf weer toelaten dan dienen we ons innerlijk kind te activeren. Willen we ons innerlijk kind activeren, dan kan dat als we ons in een toestand van onschuld bevinden.

Voor het innerlijk kind kan alles, alles is mogelijk, toveren bestaat, heel gewoon zelfs. Hier gaat een wereld open. Hulp van diverse wezens. Wat helpt is ons verbinden met de juiste energie. In 2002 zijn we met een groep begonnen de Eenhoorn energie weer opnieuw te activeren. Een fabeldier zul je zeggen, maar dit dier staat voor de onschuld en wijsheid   (volgens de middeleeuwse sagen legt hij zijn edele hoofd in de schoot van de maagd).

De eenhoorn met de naam Garibaldi was bij ons gedurende deze reis.                                                           De maagd overigens staat ook voor onschuld en reinheid, (d.w.z. geestelijke reinheid, het zuivere hart, het heeft niets met seks te maken): de poort naar de magie. De eenhoorn en Maria Magdalena hebben ook veel met elkaar te maken. Maria Magdalena vertegenwoordigde deze energie toen zij op aarde was. Waarschijnlijk waren daarom andere apostelen bang van haar: zij begreep het Leven zelf.

Zij zegt: geen schuld, geen schaamte, ga daaraan voorbij.!                                                                                 Dan is er nog een ingangen via de 12 Goddelijke Stralen.                                                                                 De 7de straal van Transformatie, Magie en helpt je met transformeren en weer durven geloven in de magie van het leven.                                                                                                                                                 De 9de straal, de straal van Vreugde helpt je in de juiste energie te komen.(zie voet noot), Door deze energie, personen aan te roepen kom je weer met de energie van de onschuld in contact.                   Garibaldi’s gouden hoorn kan je beroeren en een wonderlijke transformatie teweeg brengen.               Roep hem aan en hij komt.

Voetnoot: 7 de straal. Violet. Dienaren/zoekers: vrijheid, verlossing/ purificatie. Ceremoniële Orde, Rituelen, Magie, Diplomatie, Tact, De Violette Vlam, Fysiekheid en het gronden van de Geest, Orde en discipline. Meester St Germain 9de straal . Blauwgroen. Vreugde, Aantrekkingskracht van het Lichtlichaam.

De Ontmoeting aan gaan.                                                                                                                                           Ont-moeten: zonder moeten dus, elkaar willen leren kennen, elkaar willen zien, voelen, beleven. Zoals al gezegd, het begint met het openen van je hart en het durven toelaten (eng..?) van wat er mogelijkerwijs zou kunnen gaan gebeuren.  Het is dichtbij je , eigenlijk ongelofelijk intiem, vreugdevol,intens teder en ontroerend, maar ook fysiek heel direct, soms overweldigend.                       Alle emoties komen vanzelf boven. Deva’s ontmoeten is vooral voelen. Het emotionele lichaam van jezelf weer helemaal accepteren.

Bij het contact met Engelen is het vaak veel mentaler. Dan zitten we in de in ideeën /inspiratie wereld en meestal minder emotioneel. Gemakkelijker voor veel mensen. Veel mensen zijn zo mentaal ingesteld dat ze nauwelijks bij hun emotie kunnen komen. Ze verstoppen ze, zichzelf daarmee, en doen dan net of het er niet is. De ziekenhuizen laten ons zien waar dat dan toe leidt.                                 De gezondheidszorg spint er garen bij.

Het is dus een aangaan, de ontmoeting met de Deva’s en de elementalen, niet iets om al te lichtvaardig over te denken, en ook juist weer wel. Licht , liefde, vreugde. Ze vragen ook om respect, voor hen, en voor jezelf, uiteindelijk is alles weer één.

Het is ook een thuiskomen, een feest van herkenning. Letterlijk: we hebben dit eens gekend maar zijn het weer kwijtgeraakt. Het Deva rijk strekt zich uit van de kleinste cel tot aan het hele Universum,   dat te voelen kan verwarrend zijn maar.. Als je de moed hebt het doosje te openen, kun je niet meer terug.